Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX

(dále jen VPDP )

Tyto VPDP upravují smluvní vztahy mezi společností CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ: 27892638, se sídlem Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124693, nebo CEMEX Malešice s.r.o., IČ: 63073978, se sídlem Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078 (dále jen prodávající) a kupujícím. Předmětem dodávek jsou zboží a služby uvedené v ceníku a dále betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci podle platných norem a stavebně-technických osvědčení.

 

Čl.I. – Rozsah platnosti a druh zboží

1. VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
2. VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající v pozdějších dílčích smlouvách uzavřených na základě smlouvy rámcové výslovně neodvolá.
3. Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouva vychází. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazena těmto VPDP.

Čl.II. – Smluvní vztah

1. Smluvní vztah vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující a prodávající mohou uzavřít kupní smlouvu následujícími způsoby:
a) písemným přijetím písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy (tj. podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami),
b) přijetím písemné objednávky kupujícího prodávajícím nebo přijetím písemné cenové nabídky prodávajícího kupujícím,
c) odběrem zboží kupujícím.

Pokud došlo k uzavření kupní smlouvy jinak, než stanoví písm. a), je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu následně písemný návrh kupní smlouvy. Takto zaslaný písemný návrh se považuje za potvrzení uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Veškeré objednávky denních dodávek zboží nad 200 m3, vč. jejich změn a rušení, je kupující povinen činit kromě telefonické domluvy také písemnou formou. Za dodržení písemné formy se považuje též zaslání e-mailu na e-mailovou adresu příslušné betonárny uvedené v ceníku prodávajícího. Každá takováto objednávka je pro prodávajícího závazná až jejím písemným potvrzením prodávajícím.
3. Nový zákazník je povinen před uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu doručit aktuální výpis ze svého obchodního nebo živnostenského rejstříku a potvrzení o registraci k DPH a na základě požadavku prodávajícího rovněž rozvahu a výkaz zisků a ztrát, popř. daňové přiznání za předchozí období, pokud nebyly zveřejněny zákonem určeným způsobem.
4. Jakoukoliv změnu identifikačních údajů a jiných údajů důležitých pro smluvní vztah, které nastanou po dobu účinnosti smlouvy, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
5. Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybně poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médii (např. tel., fax, e-mail apod.). Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn odmítnout či přerušit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.
6. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.

Čl.III. – Dodání zboží

1. Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího.
2. Místem plnění je
– místo určené kupujícím u zboží dopravovaného prodávajícím,
– provozovna prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.
3. Zboží je nutné objednat u prodávajícího nejpozději do 12:00 hod. předcházejícího dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m3) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně tři dny předem a dodávky na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do 12:00 hod. (tj. čtvrtek předchozího týdne). V případě pozdějších objednávek prodávající nemůže garantovat dodávky v požadovaném množství a čase.
4. V případě pozdní objednávky betonáže, tj. objednávky učiněné po 12:00 hod. předešlého dne před termínem požadované dodávky zboží, která byla prodávajícím řádně potvrzena, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek za pozdní objednávku podle platného ceníku prodávajícího.
5. V případě změny objednávky spočívající ve snížení objednaného množství zboží o více než 50 % oproti prodávajícím již potvrzené objednávce je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat poplatek podle platného ceníku prodávajícího.
6. Klesne-li venkovní teplota pod –5 °C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu.
7. Ke každé dodávce zboží vystavuje prodávající dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
– označení kupujícího a místo přejímky zboží,
– množství dodaného zboží v m3,
– druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad,
– datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání,
– použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče,
– čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky.
8. Řádně dodané zboží a poskytnuté služby je kupující povinen převzít a podpisem dodacího listu potvrdit, že dodání zboží a služeb bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží či služby od prodávajícího v místě plnění, potvrzuje příjem dodávky zboží a služeb uvedením svého jména a příjmení hůlkovým písmem na dodacím listu s připojením vlastnoručního podpisu a je považována ve smyslu občanského zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Pokud kupující požaduje přebírání zboží či služeb pouze stanovenými osobami, je povinen jejich seznam prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději při dodávce zboží a služeb a zajistit přítomnost osoby určené k převzetí dodávky v místě plnění v dohodnutém čase, jinak odpovídá prodávajícímu za škodu. Pro stanovení množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno, je rozhodující údaj o množství uvedeném v dodacím listu. Případně uplatněný rozdíl v množství dodaného zboží musí být prodávajícímu po dodání zboží oznámen a doložen, a to nejpozději v den dodávky. V opačném případě nelze k reklamaci v množství přihlédnout. Odchylka v množství v rámci stanovené tolerance ±3 % je považována za řádné splnění dodávky.
9. Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 18:00 hod. ve všední den a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.
10. Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.
11. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději ve 12:00 hod. dne předcházejícího před sjednaným dnem dodání. V případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin (bez soboty či neděle) před sjednanou dodací lhůtou. Při pozdějším zrušení objednávky je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek stanovený v ceníku prodávajícího v sekci Služby nebo Doprava a čerpání. Prodávající je rovněž oprávněn kupujícímu účtovat veškeré další náklady, které jsou s pozdějším zrušením objednávky spojené.
Ve stejné lhůtě je nutné nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží či přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchávače, poplatek stanovený v ceníku prodávajícího v sekci Služby nebo Doprava a čerpání za pozdní zrušenou objednávku a veškeré další náklady, které jsou s pozdějším zrušením objednávky spojené, ať už ji odebere, nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady jdou rovněž k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Předpokládané zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).
12. Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanismů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, je prodávající oprávněn odmítnout plnění. Kupující odpovídá za škody, jež nesplněním výše uvedených podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach přepravníku zboží a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach přepravníku zboží přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za oplach přepravníku zboží na závodě částku 250 Kč. Případné znečištění komunikací (zejména výjezdů ze stavby), částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na své vlastní náklady a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat podle pokynů prodávajícího.
13. Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládce zboží vždy pouze přepravník s prázdnou a čistou nástavbou. Zjistí-li prodávající porušení této povinnosti, je oprávněn dodání zboží odmítnout a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou likvidací již vyrobeného zboží. Bude-li kupující i přesto trvat na dodání zboží, uvede se tato skutečnost v dodacím listě, přičemž prodávající v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu mající příčinu v takto poskytnutém plnění. Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc předložit při odběru zboží prodávajícímu.
14. Řidiči prodávajícího nebo řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni přebírat za prodávajícího jakékoliv závazky. Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jde především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury). Tito řidiči dále nejsou oprávněni připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost kupujícího. Úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.
15. Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho budou při plnění závazku podle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně prodávajícího dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdraví.aspx a v listinné podobě ve všech provozovnách betonáren prodávajícího. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve svém areálu a prostorách obrazové snímky, případně obrazové a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp. prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
16. Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.
17. Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu nikoli z důvodu na straně prodávajícího bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno kupujícímu s příplatkem podle platného ceníku.
18. U dodávek prováděných čerpadly na beton je na žádost prodávajícího kupující povinen zajistit k čerpadlu pracovníka k navádění autodomíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádějí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklady jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.

Čl.IV. – Jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující smlouvě, platným právním předpisům a technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Ověřování jakosti se provádí podle platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky zboží se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.
2. Při výrobě směsi podle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.
3. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek pevnosti prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.
4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do kategorie látka dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího, a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

Čl.V. – Cena a její splatnost

1.    Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.
2.    Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby, jejichž výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.
3.    Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
4.    Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
5.    Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
6.    Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán při předání zboží. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů od vystavení vrátit k přepracování nebo doplnění, jinak se faktura považuje za akceptovanou a řádně vystavenou. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury.
7.    Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li kupující požadovat vystavení faktury v papírové podobě, je prodávající oprávněn účtovat příplatek.
8.    V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 15% hodnoty dlužné částky.
9.    Při prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.
10.    Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu všechny poskytnuté slevy z ceníkových cen, pokud byly mezi stranami dohodnuty.
11.    V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje dohodnutá pravidla pro odběr zboží, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k odstoupení od smluvního vztahu.
12.    Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoli své pohledávky. Kupující není dále oprávněn k zadržování jakýchkoliv plateb.
13.    V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky zboží či dodávku podmínit platbou předem, platbou v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího vzniklých v souvislosti s dodáním zboží.

Čl.VI. – Nebezpečí škody na zboží

1.    Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
2.    V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.
3.    Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.

Čl.VII. – Reklamace

1. Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání provozovna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické výtky musejí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího.
2. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamace, která nebyla podána včas, písemně nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musejí být reklamovány písemně nejpozději do šesti měsíců od splnění dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.
3. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání zboží jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků zboží z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkoušejí. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.
4. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou dodávku zboží a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamace uznána.

Čl.VIII. – Nároky z vad zboží

1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106 občanského zákoníku, může kupující:
– požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží,
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupit od smlouvy.
2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy podle § 2107 občanského zákoníku.
4. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokutu.
8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.
9. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
– nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží v souladu s normami,
– nezajistí-li kupující přepravník s prázdnou a čistou nástavbou a na dodání zboží bude přes upozornění přesto trvat,
– přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího,
– mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího,
– přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez výslovného souhlasu prodávajícího,
– když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí,
– bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího podle jím dodané receptury,
– bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití,
– kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo než čerpadlo prodávajícího,
– dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezajistí řádné a včasné převzetí zboží,
– kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených k posouzení reklamace kvality dodávky,
– kupující požaduje pro provedení průmyslových podlah použití betonů obsahující zrno kameniva s frakcí nižší než 16 mm, protože takto specifikované zboží je k tomuto účelu nevhodné.  

Závěrečné ustanovení

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Případné spory související s uzavřenou kupní smlouvou budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících občanského zákoníku, v platném znění.

Praha 15. 2. 2018

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124693,
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638, se sídlem: Siemensova 2716/2, 155 00 Praha - Stodůlky.

CEMEX Malešice s.r.o
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078,
IČ: 63073978, DIČ: CZ63073978, se sídlem: Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved