Anhylevel banner 01

Anhydritový potěr a podlahové topení

Hlavním důvodem instalace podlahového topení je dosažení vysokého tepelného komfortu a zároveň úspory energií. To je dáno principem velkoplošného zdroje tepla o nízké teplotě.


Podmínky pro správnou funkci podlahového topení

Aby podlahový topný systém správně a efektivně fungoval, musí splňovat základní předpoklady:

1) Schopnost transportovat teplo - tepelná vodivost
2) Schopnost akumulovat tepelnou energii - tepelná kapacita
3) Schopnost akumulovat a opět postupně uvolňovat teplo - tepelná jímavost 


Tepelná vodivost

Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Tzn. schopnost vyrovnávání rozdílné teploty při neustálém vedení tepla.

Profilace systémových izolačních desek brání přímému šíření tepelné energie. V tomto případě je velmi důležitá právě teplená vodivost k vyrovnání teploty v celé ploše.

Měrná tepelná kapacita

Vyjadřuje množství tepla potřebné k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň. Převažujícím obsahem potěrů je písek, proto je tato hodnota obdobná u anhydritu i cementových potěrů. Stejná je také objemová hmotnost a samotná tepelná akumulace pak závisí pouze na objemu daného materiálu.

Tepelná jímavost

Je kombinací tepelné vodivosti, kapacity a objemové hmotnosti. Vyjadřuje schopnost materiálu teplo akumulovat a následně zase uvolňovat. Čím vyšší je hodnota tepelné jímavosti, tím lépe materiál teplo odebírá z topných rozvodů a následně vyzařuje do vytápěného prostoru.

Představme si to, jako dvě různě velké nádrže s vodou (cementový a anhydritový potěr). Vodu ohříváme stejným zdrojem tepla. Ohřátou vodu budeme nalévat do bazénů se studenou vodou (chladná místnost). Z velké nádrže bude voda vypouštěná malým průtokem a z druhé menší velkým průtokem. Slabý dlouhotrvající proud z větší nádrže zvýší teplotu vody v bazénu, ale méně díky stálým tepelným ztrátám. Silný proud zvýší teplotu daleko výrazněji. Než dojde k ochlazení, menší nádoba se snadněji opět zahřeje na požadovanou teplotu. Samotná tepelná akumulace není zárukou tepelného komfortu. Důležitá je také rychlost tepelného toku.

Vezmeme-li to z pohledu použitého potěru, pak je cílem použít materiál, který dokáže tepelnou energii rychle převzít z topných rozvodů, dopravit k povrchu (tepelná vodivost) a vyzářit do prostoru (tepelná jímavost).

CEMEX AnhyLevel je anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na českém trhu (součinitel tepelné vodivosti λ= 1,8 W/m.K). Tepelná jímavost dosahuje hodnoty b = 5.859 kW2.s.m-4.K-2, což je o 40% více než u cementových potěrů.

Anhydrit AnhyLevel - výhody pro podlahové topení

  • Bezporuchovost a spolehlivost potěru s anhydritovým pojivem, kdy nedochází ke smršťování, kroucení a praskání
  • Aplikace nižší tloušťky potěru snižuje objem ohřívaného materiálu a umožňuje zvýšit tloušťku izolace
  • Litý potěr je homogenní a neobsahuje vzduchové póry, což zaručuje max. efektivitu podlahového topení
  • Vynikající zatékavost směsi pro dokonalý kontakt a přenos tepla z média do potěru
  • Možnost uvedení topení do provozu již po 7 dnech od nalití (v režimu pozvolného náběhu)
  • Odpadá potřeba smršťovacích dilatací a plocha je tak celistvá
  • Vysoký uživatelský a teplotní komfort
  • Znatelná finanční úspora nákladů za spotřebu energií.

 

Tloušťka anhydritového potěru na podlahovém topení

Vysoká pevnost v tahu za ohybu a absence smršťování (kroucení) umožňuje redukovat tloušťku anhydritové podlahy nad rozvody podlahového topení na 35 mm. Tímto je dosaženo až 25 % snížení objemu vyhřívané hmoty (oproti cementovým potěrům).  Při stejné konstrukční výšce je možno zvýšit tloušťku izolační vrstvy a snížit zatížení stropu (cca 700 kg/20 m2).

 

 

 

Doba ohřevu podlahového topení s litými potěry

Doba ohřevu je dána tepelnou vodivostí. Prakticky je doba prohřátí 2-4 hod u cementových potěrů, 40 min - 1,5 hod u anhydritového potěru AnhyLevel. Ohřev podlahového topení s rychlejším tepelným uvolňováním má za následek stálejší chod tepelného zdroje na nižším výkonu. Častěji spínající kotel na vysoký výkon má nižší životnost a spotřebu až o 20% vyšší. Vysoká tepelná vodivost zajišťuje v kombinaci s tepelnou akumulaci celoročně příjemné klima.

Anhydritový potěr AnhyLevel se řadí k jedné z částí stavebních celku, který dokáže ovlivnit pohodu a komfort bydlení.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved