CEMEX zveřejnil hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2015


MONTERREY, MEXIKO, 10. ÚNORA 2016
•    Poprvé za šest let CEMEX vykázal kladný čistý zisk, který dosáhl 75 mil. USD.
•    Volné cash flow po odečtení investičních nákladů na údržbu se během roku více než zdvojnásobilo, když stouplo z 399 mil. USD v roce 2014 na 881 mil. USD v roce 2015.

 
CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) dnes oznámil, že na rovnocenném základě pro trvající operace a po úpravě o fluktuaci měnových kurzů vzrostly konsolidované čisté tržby během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 o 2 % na přibližně 3,4 mld. USD, přičemž za celý rok vzrostly o 5 % na 14,1 mld. USD oproti srovnatelnému období v roce 2014. Provozní zisk EBITDA během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 vzrostl na rovnocenném základě o 7 % na 663 mil. USD a za celý rok vzrostl o 9 % na 2,6 mld. USD oproti roku 2014.  

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2015


•    Nárůst konsolidovaných čistých tržeb na rovnocenném základě byl ve většině našich provozoven dán vyššími cenami našich výrobků, a to v podmínkách místních měn, jakož i vyšším objemem ve Spojených státech a našich regionech Středomoří a Asie.
•    Na rovnocenném základě vzrostly čisté provozní příjmy před jinými výdaji ve čtvrtém čtvrtletí o 11 % na 410 mil. USD a za celý rok 2015 vzrostly o 17 % na 1,7 mld. USD.
•    Během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 byla vykázána zmenšená čistá ztráta po úrocích ve výši 144 mil. USD oproti ztrátě ve výši 178 mil. USD ve stejném období loňského roku. Za celý rok 2015 vzrostla čistá ztráta po úrocích na 75 mil. USD ze ztráty ve výši 507 mil. USD v roce 2014.
•    Provozní zisk EBITDA vzrostl během čtvrtletí na rovnocenném základě o 7 % na 663 mil. USD a o 9 % na 2,6 mld. USD za celý rok.
•    Ve čtvrtém čtvrtletí provozní marže EBITDA vzrostla na rovnocenném základě o 0,9 procentních bodů na 19,4 % a za celý rok 2015 vzrostla na 18,7 %, což je o 1,1 procentního bodu více než v roce 2014.
•    Volné cash flow po odečtení výdajů na údržbu vzrostlo o 35% a dosáhlo v tomto čtvrtletí 566 mil. USD oproti stejnému čtvrtletí roku 2014.
Fernando A. González, generální ředitel společnosti CEMEX, řekl: „I přes náročnou makroekonomickou situaci, která měla vliv na mnohé z našich trhů, naše odvětví i na samotný CEMEX, se nám podařilo tyto výzvy ustát a při porovnání na rovnocenném základě přinést dobré provozní i finanční výsledky.
Náš čistý zisk za celý rok 2015 byl poprvé za šest let kladný. Náš provozní zisk EBITDA navíc při porovnání na rovnocenném základě vzrostl o 9 %, přičemž se zde projevil náš program snížení nákladů ve výši 150 mil. USD a kladná provozní páka na několika našich trzích, což se dále odrazilo ve zlepšení provozní marže EBITDA o 1,1 procentního bodu. Zejména mě těší nárůst našeho volného cash flow po odečtení investičních nákladů na údržbu o více než 480 mil. USD, který nám umožnil během roku snížit náš dluh o téměř 1 mld. USD.“


Konsolidované výsledky společnosti


Během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 dosáhl čistý hospodářský výsledek po úrocích 144 mil. USD, což představuje zlepšení oproti ztrátě ve výši 178 mil. USD ve stejném období loňského roku.
Celkový dluh s připočtením stálých poukázek se v průběhu čtvrtletí snížil o 254 mil. USD a za celý rok 2015 o 964 mil. USD.  

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí 2015 na geografických trzích


Čisté tržby našich provozoven v Mexiku klesly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 o 19 % na 672 mil. USD ve srovnání s 827 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014. Provozní EBITDA klesl o 10 % na 231 mil. USD oproti stejnému období loňského roku.
Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 čisté tržby ve výši 967 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2014 představuje nárůst o 5 %. Provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl o 26 % na 173 mil. USD oproti 138 mil. USD ve stejném čtvrtletí roku 2014.
V Severní Evropě se čisté tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2015 snížily o 18 % na 738 mil. USD ve srovnání s 901 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 71 mil. USD, což je o 14 % méně než ve stejném období loňského roku.
Čisté tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhly v regionu Středomoří 370 mil. USD, což je o 4 % více ve srovnání s 357 mil. USD v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2014. Provozní zisk EBITDA se za čtvrtletí snížil o 5 % na 63 mil. USD oproti srovnatelnému období v roce 2014.
Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní a Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 čisté tržby ve výši 436 mil. USD, což představuje snížení o 15 % oproti stejnému období roku 2014. Provozní EBITDA se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 snížil o 25 % na 125 mil. USD, a to ze 165 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014.
Provozovny v Asii vykázaly za čtvrté čtvrtletí roku 2015 nárůst čistých tržeb o 4 % na 162 mil. USD oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2014 a provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 46 mil. USD, což je o 4 % více oproti stejnému období loňského roku.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.
- více informací naleznete zde:

http://www.cemex.com/MediaCenter/PressReleases/PressRelease20160204.aspx#sthash.ZKzEUuDI.dpuf

Kontakty pro interview: Peter Dajko, Country Director – CEMEX Czech Republic, Tel.: 724 792 411, petr.dajko@cemex.com; Karel Köszegi, Strategic Planning Manager – CEMEX Czech Republic, Tel.: 775 870 561,  karel.koszegi@cemex.com  

Kontakt pro média: Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com 

###
Provozní EBITDA je vymezen jako provozní příjem s připočtením odpisů a provozní amortizace. Volné cash flow je vymezeno jako Provozní EBITDA po odečtení čistých výdajů na úroky a výdajů na údržbu či zvýšení kapitálu, změny pracovního kapitálu, zaplacených daní a jiných položek v hotovosti (jiné čisté výdaje po odečtení výnosů z prodeje obsoletního a/nebo podstatně vyčerpaného provozního dlouhodobého majetku, který již není v provozu). Čistý dluh je vymezen jako celkový dluh po odečtení reálné hodnoty křížových měnových swapů souvisejících s dluhem po odečtení hotovosti a ekvivalentů hotovosti. Konsolidovaný dluh v poměru k Provoznímu EBITDA se vypočítá, když se Konsolidovaný dluh na konci čtvrtletí vydělí Provozním EBITDA za posledních dvanáct měsíců. Všechny výše uvedené položky jsou uváděny podle návodu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, který je vydán Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board). Provozní EBITDA a volné cash flow (jak jsou vymezeny výše) jsou zde uváděny, protože společnost CEMEX věří, že jsou široce přijímány jako finanční ukazatelé schopnosti společnosti CEMEX financovat z interních zdrojů výdaje na kapitál a služby nebo vzniklý dluh. Provozní EBITDA a volné cash flow by se neměly považovat za indikátory finanční výkonnosti společnosti CEMEX, jako alternativy ke cash flow, jako měřítka likvidity nebo jako srovnatelná s jinými podobně označenými měřítky ostatních společností.    


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved