Média

CEMEX zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2016

MONTERREY, MEXIKO, 28. DUBNA 2016

Čistý příjem dosáhl 35 mil. USD a v prvním čtvrtletí byl kladný poprvé za sedm let.
Provozní zisk EBITDA během čtvrtletí vzrostl na rovnocenném základě o 12 % a jednalo se o nejvyšší EBITDA a současně nejvyšší provozní marži EBITDA v prvním čtvrtletí od roku 2009.
Volné cash flow po odečtení investičních nákladů na údržbu dosáhlo v prvním čtvrtletí kladné hodnoty poprvé od roku 2009.


CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX) dnes oznámil, že na rovnocenném základě pro trvající operace a po úpravě o fluktuaci měnových kurzů dosáhly konsolidované čisté tržby v prvním čtvrtletí roku 2016 hodnoty 3,2 mld. USD, což představuje nárůst o 3 % oproti srovnatelnému období v roce 2015. Provozní zisk EBITDA během prvního čtvrtletí vzrostl na rovnocenném základě o 12 % na 583 mil. USD oproti stejnému období roku 2015.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za první čtvrtletí roku 2016


•    Nárůst konsolidovaných čistých tržeb byl ve většině našich provozoven dán vyššími cenami našich výrobků, jakož i vyšším objemem ve Spojených státech a v regionech Evropa a AMEA (Asie, Blízký východ a Afrika).
•    Na rovnocenném základě vzrostly čisté provozní příjmy před jinými výdaji v prvním čtvrtletí o 19 % na 358 mil. USD oproti srovnatelnému období v roce 2015.
•    Čistý příjem z majoritního podílu během prvního čtvrtletí roku 2016 dosáhl 35 mil. USD oproti ztrátě ve výši 149 mil. USD ve stejném období loňského roku.
•    Provozní zisk EBITDA vzrostl během čtvrtletí na rovnocenném základě o 12 % na 583 mil. USD.
•    Provozní marže EBITDA vzrostla na meziročním základě o 1,2 procentního bodu na 18,2 %.
•    Volné cash flow po odečtení výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 8 mil. USD ve srovnání se zápornou hodnotou 281 mil. USD ve stejném čtvrtletí roku 2015.
•    Volné cash flow za dané čtvrtletí mělo zápornou hodnotu 35 mil. USD, což je zlepšení o 322 mil. USD ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2015.
Fernando A. Gonzalez, generální ředitel společnosti CEMEX, řekl: „Realizace strategie ‚hodnota před objemem‘ nám nadále přináší příznivé výsledky, s postupným zvyšováním cen našich tří hlavních produktů. Vyšší konsolidované ceny vedly k nárůstu čistých tržeb na rovnocenném základě o 3 %. Ceny stouply více než naše náklady a na mnoha trzích jsme měli příznivý poměr fixních a variabilních nákladů (tzv. provozní páku), jehož výsledkem bylo 12% zvýšení EBITDA na rovnocenném základě a zlepšení provozní marže EBITDA o 1,2 procentního bodu.
Obzvláště potěšující je hodnota našeho volného cash flow po odečtení nákladů na údržbu a také skutečnost, že poprvé za sedm let jsme v prvním čtvrtletí dosáhli kladného čistého příjmu.“


Konsolidované výsledky společnosti


Během prvního čtvrtletí roku 2016 dosáhl čistý příjem z majoritního podílu 35 mil. USD, což je zlepšení oproti ztrátě 149 mil. USD ve stejném období loňského roku.
Celkový dluh s připočtením stálých poukázek se v průběhu čtvrtletí zvýšil o 672 mil. USD.


Nejdůležitější výsledky v prvním čtvrtletí roku 2016 v jednotlivých zemích a regionech

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku klesly v prvním čtvrtletí roku 2016 o 17 % na 633 mil. USD ve srovnání se 766 mil. USD v prvním čtvrtletí roku 2015. Provozní EBITDA klesl o 13 % na 227 mil. USD oproti stejnému období loňského roku.
Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku 2016 čisté tržby ve výši 920 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2015 představuje nárůst o 6 %. Provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl o 71 % na 109 mil. USD oproti srovnatelnému období roku 2015.
Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní a Střední Amerika a Karibik vykázaly během prvního čtvrtletí roku 2016 čisté tržby ve výši 422 mil., což představuje snížení o 10 % oproti stejnému období roku 2015. Provozní EBITDA se v prvním čtvrtletí roku 2016 snížil 8 % na 136 mil. USD ze 148 mil. USD v prvním čtvrtletí roku 2015.
V Evropě se čisté tržby za první čtvrtletí roku 2016 snížily o 3 % na 729 mil. USD ve srovnání se 748 mil. v prvním čtvrtletí roku 2015. Provozní EBITDA za toto čtvrtletí činil 52 mil. USD, což je o 2 % méně než ve stejném období loňského roku.
Provozovny v regionu Asie, Blízký východ a Afrika vykázaly v prvním čtvrtletí roku 2016 nárůst čistých tržeb o 4 % na 420 mil. USD oproti prvnímu čtvrtletí roku 2015 a provozní EBITDA za toto čtvrtletí dosáhl 103 mil. USD, což je nárůst o 16 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích. CEMEX slaví 110. výročí svého založení a má bohatou historii, pokud jde o zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje své služby prostřednictvím inovačních stavebních řešení, efektivních vylepšení a podpory udržitelné budoucnosti.

###
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a domněnkami. Působením mnoha faktorů se skutečné výsledky nebo plnění společnosti CEMEX mohou výrazně lišit od těch, které jsou popsány nebo naznačeny v této tiskové zprávě. Tyto faktory mohou kromě jiného zahrnovat změny všeobecných ekonomických, politických, státních a obchodních podmínek na globální úrovni a v zemích, ve kterých CEMEX působí, změny úrokových sazeb, změny v mírách inflace, změny směnných kurzů, úroveň výstavby obecně, změny v poptávce po cementu a změny cen cementu, změny cen surovin a energie, změny obchodní strategie a různé další faktory. Jestliže se projeví některé z uvedených rizik nebo příkladů možného nejistého vývoje nebo jestliže se související předpoklady ukážou být nesprávné, mohou se skutečné výsledky podstatným způsobem lišit od výsledků zde popsaných. CEMEX nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě.

###
Provozní EBITDA je vymezen jako provozní příjem s připočtením odpisů a provozní amortizace. Volné cash flow je vymezeno jako Provozní EBITDA po odečtení čistých výdajů na úroky a výdajů na údržbu či zvýšení kapitálu, změny pracovního kapitálu, zaplacených daní a jiných položek v hotovosti (jiné čisté výdaje po odečtení výnosů z prodeje obsoletního a/nebo podstatně vyčerpaného provozního dlouhodobého majetku, který již není v provozu). Čistý dluh je vymezen jako celkový dluh po odečtení reálné hodnoty křížových měnových swapů souvisejících s dluhem po odečtení hotovosti a ekvivalentů hotovosti. Konsolidovaný dluh v poměru k Provoznímu EBITDA se vypočítá, když se Konsolidovaný dluh na konci čtvrtletí vydělí Provozním EBITDA za posledních dvanáct měsíců. Všechny výše uvedené položky jsou uváděny podle návodu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, který je vydán Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board). Provozní EBITDA a volné cash flow (jak jsou vymezeny výše) jsou zde uváděny, protože společnost CEMEX věří, že jsou široce přijímány jako finanční ukazatelé schopnosti společnosti CEMEX financovat z interních zdrojů výdaje na kapitál a služby nebo vzniklý dluh. Provozní EBITDA a volné cash flow by se neměly považovat za indikátory finanční výkonnosti společnosti CEMEX, jako alternativy ke cash flow, jako měřítka likvidity nebo jako srovnatelná s jinými podobně označenými měřítky ostatních společností.    


###  

Více o CEMEXu

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává více než 900 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. CEMEX je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved