Udržitelný rozvoj

Politika životního prostředí

Ve společnosti CEMEX je ochrana životního prostředí nedílnou součástí naší obchodní filozofie. Zavazujeme se vykonávat podnikatelskou činnost odpovědným a udržitelným způsobem a v maximální míře omezovat vlivy našich činností na životní prostředí.


Ke splnění tohoto závazku budeme:

  • Prosazovat principy prevence znečištění, využívat nejlepší dostupné techniky (BAT) a tím minimalizovat možné dopady našich provozoven na životní prostředí.
  • Respektovat firemní předpisy a principy a dodržovat všechny příslušné právní a jiné předpisy.
  • Efektivně využívat energie a přírodní zdroje, snižovat uhlíkovou stopu, snižovat emisní zatížení z našich činností a minimalizovat spotřebu vody, energie a produkci odpadů.
  • Odpovědně využívat území na našich provozech s cílem chránit okolní ekosystémy a biodiverzitu (biologickou rozmanitost) a v maximální míře přispívat k ochraně přírody a krajiny.
  • Vést otevřenou a efektivní komunikaci se zaměstnanci, smluvními partnery, zákazníky, s veřejností i se všemi, kdo s námi spolupracují.
  • Poskytovat potřebné zdroje na výcvik, školení a kontrolu ve snaze účinně řídit environmentální aspekty našich činností.
  • Plánovat, přezkoumávat a hodnotit environmentální výsledky organizace vzhledem k měřitelným cílům a nejlepším dostupným technikám v oboru ve snaze neustálého zlepšování.
  • Zkoumat, sledovat a zveřejňovat naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Definovat program vývoje produktů, které upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí.
  • Nastavíme firemní požadavky pro posuzování znaků udržitelnosti pro naše dodavatele a subdodavatele.

Každý, kdo pracuje pro naši společnost, je zodpovědný za správné chování vůči životnímu prostředí a hlášení potencionálních environmentálních rizik a to se týká nejen našich zaměstnanců, ale i dodavatelů, smluvních partnerů a dalších třetích stran.

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za stanovení funkcí a odpovědností ve vztahu k ochraně životního prostředí v organizaci, zajištění patřičných zdrojů a posouzení, hodnocení a neustálé zlepšování environmentálních aktivit společnosti CEMEX.

Fernando A. Gonzalez Olivieri
Generální ředitel                            

Květen 2016


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved