Static Image
O CEMEXu

Etika našeho podnikání

Dnes CEMEX, jakožto globální společnost, čelí větším výzvám než kdykoliv předtím. Zatímco naši podílníci požadují více než jen dobré finanční výsledky, technologie a globální povědomí mají za následek nevídané přezkoumávání našeho počínání. Očekává se od nás dodržování standardů firemního chování té nejvyšší úrovně všude tam, kde působíme.
ETHOS, celosvětová iniciativa společnosti CEMEX podporovaná zaměstnanci z různých oblastí společnosti, se snaží osvojit si tyto standardy a podporovat opatření, která rozvinou a posílí firemní kulturu.


Iniciativa ETHOS

Společnost CEMEX zavedla celosvětovou iniciativu ETHOS, která je podporovaná pracovníky z různých oblastí naší společnosti. Standardy byly přijaty všemi zaměstnanci a podporují opatření, která rozvíjí a posilují firemní kulturu.

ETHOS je navržen tak, aby pomohl našim zaměstnancům integrovat etiku a její dodržování v každodenní práci.

ETHOS nabízí našim zaměstnancům následující výhody:

  • Průvodce etickým chováním.
  • Možnost účastnit se řady kurzů týkajících se etiky a dodržování.
  • Přístup k firemní globální a lokální politice.
  • Poradenství a nástroje, které jim pomohou zvládnout etická dilemata.
  • ETHOS linky, bezpečný a důvěrný kanál, kde mohou klást otázky a upozorňovat na porušování etického chování.
  • Zvýšení povědomí o podnikání a osobních důsledků v případě pochybení.

Linka ETHOS

Podporujeme naše zaměstnance, podílníky a širokou veřejnost v tom, aby předkládali návrhy, dotazy a oznamovali údajná porušování etiky, nedodržování pravidel a porušování zásad řízení firmy prostřednictvím Linky ETHOS, otevřeného a důvěrného komunikačního kanálu.

Navštivte stránku ETHOS Line.

Etika

Kultura a hodnoty společnosti CEMEX jsou srozumitelně a rychle předávány našim zaměst-nancům, zúčastněným stranám a široké veřejnosti prostřednictvím našeho Etického kodexu. Jsme přesvědčeni, že etické chování je klíčovým faktorem našeho úspěchu.

Dodržování pravidel

Dodržování pravidel znamená jednání v souladu s literou a duchem zákona, naším Etickým kodexem a našimi firemními zásadami. Ve společnosti CEMEX musíme bez výjimky dodržovat všechny platné zákony a zásady. Význam tohoto principu je zcela zásadní: pokud bychom dělali kompromisy v otázkách, které vnímáme jako malé nebo nedůležité, přejdeme práh, který nás může snadno přivést k vážnějšímu pochybení, může ohrozit situaci společnosti i naši vlastní osobní a způsobit vážnou újmu naší firemní kultuře.

Etický Kodex společnosti CEMEX

V rámci našeho úsilí posilovat důvěru, kterou v nás vkládají naši zákazníci, investoři, zaměstnanci, dodavatelé a komunity, musíme neustále zlepšovat a posilovat všechny aspekty, které zajišťují transparentnost naší činnosti. Proto jako součást tohoto neustálého procesu máme definovaný Kodex čestného jednání a podnikání, dokument, který stanoví naše hodnoty a filozofii a umožňuje nám fungovat jako jedna globální organizace.

CEMEX je společnost s velkou sociální zodpovědností. Její celosvětově platné zásady čestného jednání a podnikání vytvořily cestu k těsné spolupráci se všemi zúčastněnými na základě vzájemné důvěry. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat uvedené zásady: Etický kodex

Co se stane, když zaměstnanec ohlásí porušení platného zákona, našeho Etického kodexu nebo našich zásad?

Společnost CEMEX vyvinula pravidla a postupy pro šetření stížností rychlým, profesionálním a korektním způsobem. Všechna šetření jsou důvěrná a mohou být anonymní, dle volby stě-žovatele, což umožňuje platný zákon. Linka ETHOS je náš institucionální nástroj pro předkládání dotazů nebo stížností.
Pokud se zaměstnanec domnívá, že se stal obětí odplaty za ohlášení porušení či za stížnost, měl by tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím Linky ETHOS.

Jak CEMEX kontroluje nebo přezkoumává dodržování interních zásad?

Naše provozní rizika a dodržování našich zásad jsou pravidelně vyhodnocovány, a to zejména Oddělením procesního hodnocení. Dodržování některých zásad je také podle potřeby přezkoumáváno naším oddělením právním, kontrolním, oddělením pro bezpečnost informací a jinými útvary.

Témata k problematice dodržování zásad

Níže naleznete informace k problematice dodržování zásad, které se týkají sedmi konkrétních témat:

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved