O CEMEXu

Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod v cementárně Prachovice 

Společnost CEMEX Czech republic s.r.o. požádala 23.8.2017 o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na projekt Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod v cementárně Prachovice (Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009932).


Popis projektu

Vzhledem ke skutečnosti, že je ve výrobním areálu společnosti CEMEX v Prachovicích instalován původní uzavřený chladící okruh z roku 1979 pro chlazení agregátů motorů, převodovek, mazacích stanic ložisek, ložiskových domků, atd., a vzhledem k použití neupravené tvrdé lomové vody pro průtočné chlazení docházelo při provozu ke značnému zanášení teplosměnných ploch výměníků, což mělo za následek nedostatečné chlazení technologie, vysokým nárokům na čerpací práci, na údržbu zařízení, vedlo většímu výskytu poruch na stávajících ocelových rozvodech DN400 vedených v zemi i k  vysokým ztrátám čerpaných vod, proto projekt počítá s vybudováním nového uzavřeného systému chlazení s výrazně nižší energetickou náročností provozu, s minimálními nároky na elektrickou energii a spotřebu vody.

Cíl projektu

Základním cílem projektu je vybudovat nový uzavřený systém chlazení v cementárně Prachovice. Nový uzavřený okruh chlazení bude eliminovat zanášení teplosměnných ploch chladičů pro chlazení technologie a bude tak maximálně spolehlivý a s výrazně nižší energetickou náročností provozu, s minimální nároky na elektrickou energii a spotřebu vody.

Výsledky projektu

Hlavním benefitem realizace tohoto projektu je dosažení následujících výsledků:
- Snížení spotřeby elektrické energie o 82,5 % na 163,1MWh/rok
- Snížení spotřeby čerpaných vod pro provoz chlazení ze studní o 99,99 % na 1 400 m3/h

Výběrové řízení na zhotovitele

Vyhlášeného výběrového řízení se zúčastnila pouze firma KLIMAKOM, spol. s r.o., která předložila nabídku, která byla vyhodnocena jako vítězná a s firmou tak byla uzavřena dne 31.5.2018 smlouva o dílo na zakázkuSnížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod a rekonstrukce okruhu průmyslových vod.

Předpokládané náklady projektu
Celkové náklady: 17 211 832,00 Kč
Vlastní zdroje: 13 143 473,50 Kč
Poskytnutá dotace:   4 068 358,50 Kč

Projekt Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod v cementárně Prachovice
je spolufinancován Evropskou unií. 

Odkaz na oficiální webové stránky www.oppik.cz, www.mpo.cz


   

  


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved