Static Image
O CEMEXu

Konfliktní minerály

V posledních letech se zvýšila informovanost o porušování lidských práv při těžbě některých minerálů v Demokratické republice Kongo nebo sousední zemi (dále jen „konfliktní region“).


Za tímto účelem vydala Komise pro cenné papíry Spojených států („SEC“) svá závěrečná pravidla o nerostných minerálech vyhlášená podle § 1502 zákona zvaného Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (dále jen „Pravidla pro konfliktní minerály“). Podle ustanovení Pravidel pro konfliktní minerály musí veřejně obchodované společnosti hlásit SEC přítomnost konfliktních minerálů (uvedených níže) v produktech, které vyrábějí nebo kontrahují pro výrobu, pokud jsou tyto minerály nutné k výrobě či funkčnosti takových výrobků a tyto konfliktní minerály pocházejí z konfliktního regionu. Pravidla specifikují jako „konfliktní minerály“ cínovec, niobit-tantalit, zlato, wolframit, nebo jejich deriváty, kterými se financuje konflikt v konfliktním regionu. V souladu s tím navrhla Evropská komise směrnici o vytvoření sebecertifikačního systému pro každou společnost, která chce do Evropské unie zodpovědně dovážet konfliktní minerály. Toto nařízení se vztahuje na konfliktní minerály pocházející z konfliktem zasažených a vysoce rizikových oblastí, tak jak jsou definovány Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)1, včetně mimo jiné konfliktního regionu.

Jako součást dlouhodobého závazku společnosti CEMEX, S.A.B. de C. V. a jejích dceřiných společností („CEMEX“) ke společenské odpovědnosti a respektu k lidským právům přeje si CEMEX přispět ke zmírnění krizové humanitární situace v konfliktem zasažených nebo vysoce rizikových oblastech, včetně konfliktního regionu. I přesto, že v průběhu celého roku 2013 neměl CEMEX jakékoli konfliktní materiály pocházející z konfliktního regionu přítomny v některém z produktů, které CEMEX vyráběl nebo kontrahoval pro výrobu, a přestože konfliktní minerály pocházející z konfliktního regionu nejsou nezbytné k výrobě nebo funkčnosti produktů společnosti CEMEX, spustil program s cílem pokračovat v zajišťování dodr-žování Pravidel pro konfliktní minerály.

Z výše uvedených důvodů bude CEMEX i nadále usilovat o to, aby zajišťoval produkty a materiály od dodavatelů, kteří sdílejí hodnoty společnosti CEMEX, a očekává, že tito dodavatelé mají zavedeny zásady a opatření „due diligence“ (povinné péče), které umožní společnosti CEMEX přiměřeným způsobem se ujistit, že dodávané výrobky neobsahují konfliktní minerály nezbytné pro funkčnost či výrobu tohoto výrobku. Sledování materiálů zpět k jejich zdroji je komplikovaným počinem, avšak důležitým aspektem zodpovědného zajišťování zdrojů a společenské odpovědnosti. Na podporu své politiky týkající se konfliktních minerálů bude CEMEX:

  • přezkoumávat svůj dodavatelský řetězec s cílem identifikovat konfliktní minerály a vyhnout se jejich používání,
  • očekávat, že naši dodavatelé budou spolupracovat při poskytování informací „due diligence“ s cílem potvrdit přítomnost konfliktních minerálů v našem dodavatelském řetězci,
  • zpřístupňovat toto politiku veřejnosti za účelem zvyšování transparentnosti při jejím provádění,
  • respektovat požadavky na podávání zpráv stanovené v platných Pravidlech pro konfliktní minerály.

CEMEX je zastáncem budování dlouhodobých vztahů se svými dodavateli. Pokud však CEMEX zjistí, nebo má přiměřené důkazy o tom, že některý z jeho dodavatelů porušuje nebo riskuje porušení politiky společnosti CEMEX týkající se konfliktních minerálů, pak CEMEX bude požadovat po dodavateli provedení vhodných nápravných opatření. Nebude-li vhodné nápravné opatření přijato, CEMEX se poohlédne po alternativních zdrojích produktu a/nebo materiálu.

V případě, že CEMEX zjistí, že výrobky a/nebo materiály dodané společnosti CEMEX obsahují nebo by mohly obsahovat konfliktní minerály a takové minerály jsou spojeny s doloženým porušováním lidských práv, bude CEMEX usilovat o přechod k takovým dodavatelům výrobků a/nebo materiálů, kteří nevyužívají konfliktní minerály a kteří podporují sociálně odpovědné zajišťování zdrojů.


1) Pro informativní účely stanovila OECD ve svých Pokynech „due diligence“ pro zodpovědné dodavatelské řetězce minerálů z konflikty postižených a vysoce rizikových oblastí následující: „Konflikty postižené a vysoce rizikové oblasti jsou úzce spojeny s přítomností ozbrojených konfliktů, s rozšířeným násilím nebo jinými riziky ohrožení lidí. Ozbrojený konflikt může mít různé formy, jako je například konflikt mezinárodního nebo vnitřního charakteru, který může zahrnovat dva nebo více států, nebo může sestávat z osvobozeneckých válek nebo povstání, občanských válek atd. Vysoce rizikové oblastí mohou zahrnovat oblasti politické nestability nebo represe, institucionální slabosti, nejistoty, oblasti se zhroucenou civilní infrastrukturou a s rozšířeným násilím. Takové oblasti jsou často charakterizovány rozsáhlým porušováním lidských práv a porušováním vnitrostátního nebo mezinárodního práva.“

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved