Média

CEMEX zveřejnil hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí roku a celý rok 2014


Monterrey, Mexiko, dne 5. února 2015 – Přední výrobce stavebních materiálů CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) oznámil, že na rovnocenném základě pro trvající operace a úpravu fluktuací měnových kurzů vzrostly konsolidované čisté tržby o 5 % během čtvrtého čtvrtletí roku 2014 na přibližně 3,8 mld. USD a za celý rok vzrostly o 6 % na 15,7 mld. USD oproti srovnatelnému období v roce 2013. Provozní EBITDA vzrostl na rovnocenném základě o 16 % během čtvrtého čtvrtletí roku 2014 na 701 mil. USD a za celý rok vzrostl o 6 % na 2,7 USD mld. oproti roku 2013.  

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2014

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb na rovnocenném základě byl dán vyššími cenami našich výrobků, a to v podmínkách místních měn, ve většině našich provozoven, jakož i vyšším objemem v Mexiku, Spojených státech a našich regionech Středozemí, Jižní/Střední Amerika a Karibik a Asie.
  • Na rovnocenném základě vzrostly čisté provozní příjmy před jinými výdaji ve čtvrtém čtvrtletí o 31 % na 443 mil. USD a za celý rok 2014 vrostly o 13 % na 1,7 mld. USD. Byla vykázána zmenšená čistá ztráta po úrocích ve výši 178 mil. USD během čtvrtého čtvrtletí roku 2014 oproti ztrátě ve výši 255 mil. USD ve stejném období loňského roku. Za celý rok 2014 vzrostla čistá ztráta po úrocích na 507 mil. USD ze ztráty ve výši 843 mil. USD v roce 2013.
  • Provozní EBITDA vzrostl na rovnocenném základě o 16 % během čtvrtletí na 701 USD. Na rovnocenném základě vzrostl provozní EBITDA za celý rok o 6 % na 2,7 mld. USD.
  • Provozní marže EBITDA vzrostl o 1,7 procentních bodů na meziročním základě na 18,3 %. Za celý rok 2014 zůstala provozní marže EBITDA rovna 17,4 % oproti srovnatelnému období v roce 2013.
  • Volné cash flow po odečtení výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 421 mil. USD ve srovnání s 216 mil. USD ve stejném čtvrtletí roku 2013.

Fernando A. González, generální ředitel CEMEX, řekl: „V průběhu roku 2014 jsme oznámili zmenšenou čistou ztrátu po úrocích za třetí po sobě jdoucí rok a o 40 % nižší než v roce 2013. Náš provozní EBITDA vzrostl na rovnocenném základě o 16 % v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2014 a za celý rok 2014 o 6 % oproti srovnatelnému období v roce 2013. Jsme potěšeni nárůstem objemů a cen našich výrobků v místních měnách ve většině z našich regionů, což odráží nepřetržitý pozitivní výsledek naší strategie upřednostňování hodnoty před množstvím. Vytvořili jsme nejvyšší čtvrtletní a roční volné cash flow od druhého čtvrtletí roku 2009 a celý rok 2010. Pokračujeme ve zlepšování našeho profilu splatnosti dluhu a snižování výdajů na úroky pomocí snížení našeho dluhu blízko k 1,2 mld. USD a našim refinancováním činností ve výši přibližně 5 mld. USD v průběhu roku. Jsme povzbuzeni způsobem, kterým se náš kredit přehodnocuje.”  

Konsolidované výsledky společnosti

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2014 dosáhl čistý hospodářský výsledek po úrocích ztráty 178 mil. USD, což představuje zlepšení oproti ztrátě ve výši 255 mil. USD ve stejném období loňského roku. Celkový dluh s připočtením stálých poukázek se snížil o 658 mil. USD v průběhu čtvrtletí.  

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí 2014 na geografických trzích

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku vzrostly o 5 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 na 827 mil. USD ve srovnání se 785 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013. Provozní EBITDA vzrostl o 3 % na 255 mil. USD oproti stejnému období loňského roku.

Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech zaznamenaly čisté tržby ve výši 923 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, což představuje nárůst o 13 % oproti stejnému období v roce 2013. Provozní EBITDA vzrostl o 78 % na 138 mil. USD v tomto čtvrtletí oproti 77 mil. USD ve stejném čtvrtletí roku 2013.

V Severní Evropě se snížily čisté tržby za čtvrtého čtvrtletí roku 2014 o 9 % na 971 mil. USD ve srovnání se 1,1 mld. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013. Provozní EBITDA dosáhl 87 mil. USD v tomto čtvrtletí, což je o 9 % více než ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby za čtvrtého čtvrtletí dosáhly v regionu Středozemí 387 mil. USD, což je o 2 % méně ve srovnání s 394 mil. USD v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2013. Provozní EBITDA se snížil o 9 % na 71 mil. USD za čtvrtletí oproti srovnatelnému období v roce 2013.

Provozovny společnosti CEMEX vykázaly v regionu Jižní a Střední Amerika a Karibik čisté tržby ve výši 514 mil. USD během čtvrtého čtvrtletí roku 2014, což představuje snížení o 11 % oproti stejnému období roku 2013. Provozní EBITDA se snížil o 9 % na 165 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, a to ze 183 mil. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

Provozovny v Asii vykázaly nárůst čistých tržeb o 16 % za čtvrté čtvrtletí roku 2014 na 155 mil. USD oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2013 a provozní EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 44 mil. USD, což je o 37 % více oproti stejnému období loňského roku.

Společnost CEMEX je globální společností zaměřená na stavební materiály, která poskytuje výrobky vysoké kvality a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. Společnost CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým slouží, prostřednictvím svého úsilí týkajícího se provádění inovativních průmyslových řešení a zlepšení účinnosti a podpory udržitelné budoucnosti.

Kontakty pro interview: Peter Dajko, Country Director – CEMEX Czech Republic, Tel.: 724 792 411, petr.dajko@cemex.com Karel Köszegi, Strategic Planning Manager – CEMEX Czech Republic, Tel.: 775 870 561,  karel.koszegi@cemex.com  

Kontakt pro média: Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com 

 

###

Provozní EBITDA je vymezen jako provozní příjem s připočtením odpisů a provozní amortizace. Volné cash flow je vymezeno jako Provozní EBITDA po odečtení čistých výdajů na úroky a výdajů na údržbu či zvýšení kapitálu, změny pracovního kapitálu, zaplacených daní a jiných položek v hotovosti (jiné čisté výdaje po odečtení výnosů z prodeje obsoletního a/nebo podstatně vyčerpaného provozního dlouhodobého majetku, který již není v provozu). Čistý dluh je vymezen jako celkový dluh po odečtení reálné hodnoty křížových měnových swapů souvisejících s dluhem po odečtení hotovosti a ekvivalentů hotovosti. Konsolidovaný dluh v poměru k Provoznímu EBITDA se vypočítá, když se Konsolidovaný dluh na konci čtvrtletí vydělí Provozním EBITDA za posledních dvanáct měsíců. Všechny výše uvedené položky jsou uváděny podle návodu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, který je vydán Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board). Provozní EBITDA a volné cash flow (jak jsou vymezeny výše) jsou zde uváděny, protože společnost CEMEX věří, že jsou široce přijímány jako finanční ukazatelé schopnosti společnosti CEMEX financovat z interních zdrojů výdaje na kapitál a služby nebo vzniklý dluh. Provozní EBITDA a volné cash flow by se neměly považovat za indikátory finanční výkonnosti společnosti CEMEX, jako alternativy ke cash flow, jako měřítka likvidity nebo jako srovnatelná s jinými podobně označenými měřítky ostatních společností.      


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved