Static Image
Referenční stavby CEMEX

Prohlédněte si naše referenční stavby


Modernizace MoRe blokovny Třineckých železáren

CEMEX se podílí na modernizace blokovny, kterou valcíři nazývají srdcem všech válcoven. Ročně se v blokovně zpracuje až 600 kilotun oceli nejtěžších profilů jako jsou velké bloky a bramy, vstupy na vratnou trať pro část sochorů či kolejnice. Letitá válcovací stolice potřebuje kompletní výměnu a náročná bude i stavební část.  Pod samotnou technologií se budují základy včetně obří základové desky, na kterou bylo použito 850 m3 betonu na ploše přesahující 480 m2. Celé základy pohltí 2300 m3 betonu.

Zastavěná plocha 480 m2
C 30/37 XC2 - 2300 m3


Zámek Valeč a hotelový komplex

Od začátku rekonstrukce zámku Valeč, která začala v roce 2011 dodal CEMEX Czech Republic na tuto stavbu více než 22.000 m3 betonových směsí. Pohledové betony jsou jak v historické budově zámku, tak v přilehlých budovách hotelového a kongresového komplexu a také v sytému propojovacích chodeb. V tomto roce CEMEX dodával beton na stavbu parkovacího domu, který je součástí celého komplexu. Betonáž vrchního stropu parkovacího domu probíhala v úterý 11. 4. 2017 od 6:30 do 20:00 a bylo celkově dodáno 465 m3 betonu C30/37 XC3.

 


Waltrovka Mechanica 1 a 2 – Poroflow F900

Kompletní realizace vyrovnávací a izolační směsi POROFLOW F900 na bázi pěnobetonu pro komplex budov Mechanica 1 a 2 prováděla divize CEMEX ELEGOHOUSE. Spádové betony byly použity jako podklad venkovních zpevněných ploch v prostoru celého komplexu, kde je kladen důraz na architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu. Použitá technologie pěnobetonu přinesla finanční úsporu při dodržení požadavků na kvalitu povrchu, zateplení a také byla odpovídající pro dodržení četného spádování. Použitý materiál se na stavbě s ohledem na spádování nachází v mocnostech od 30 mm do 250 mm a to na celkové ploše cca 3.000m2.


Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovic

Rekonverze plynojemu s cílem vytvořit multifunkční aulu s kapacitou 1500 osob, malý sál s kapacitou 400 osob, konferenční místnosti a výstavní prostory. Restrukturalizace obsahovala úpravy nosných ocelových konstrukcí a hybridní betonovou i ocelovou vestavbu nových prostor.

Přestavba se uskutečňovala v etapách - úvodní etapa zahrnovala úpravu ocelové konstrukce zvonu plynojemu. Během další etapy byla realizována betonová vestavba včetně nových vnitřních ocelových konstrukcí - primárních nosných konstrukcí hlediště a nosných konstrukcí pro jevištní techniku. Vestavba je reprezentována dvěma věžemi komunikačních a provozních prostor, které v půdorysu opisují otevřené písmeno Y. Jeviště se zázemím se nachází mezi rovnoběžnými úseky komunikačních věží. Tyto věže a prostory jevištních a společenských podlaží jsou z pohledového monolitického železobetonu.


Spolkový dům ve Slavonicích

Rekonstrukce spolkového domu ve Slavonicích byla prováděna firmou Podzimek a synové s.r.o., monolitické práce subdodávkou provedla firma K.K.Beton CZ s.r.o. Vzhledem k umístění stavby v památkové zóně Slavonic bylo nutno ponechat stávající obvodové zdivo. Nové monolitické konstrukce jsou z vnitřní strany vetknuty do původního obvodového zdiva.  Společnost CEMEX dodala na stavbu celkem 320m3 monolitického betonu, který by l použit na  zesilující monolitické sloupy spřažené s monolitickou střechou tvoří hlavní část nosné konstrukce. Stropy dvou pater jsou pomocí táhel zavěšeny do střešní konstrukce. Monolitická sedlová střecha, si vyžádala na míru vytvořenou recepturu betonu, speciální bednění a vzhledem k zimnímu období i náročné čerpání betonu. Celkové ztužení objektu zajišťuje rovněž dovnitř vložené betonové jádro, které obsahuje sociální zázemí a výtah. stěny tohoto jádra jsou ponechány pohledové s otištěným velmi výrazným reliéfem dřevěných latí. Pro tuto stavbu odborníci z CEMEXu navrhli a odzkoušeli pohledový beton C25/30XC1, který dodala vlastní betonárna v Dačicích a v Jihlavě. Kromě toho CEMEX na stavbu dodal cementový samonivelační potěr CemLevel v pevnosti 20 MPa. 


Vymývaný beton GRANISOL - plochy na koupališti v Sokolově

Kompletní realizace komunikačních ploch z vymývaného betonu GraniSol 4/8. Použité drcené kamenivo Dřenice 4/8. Minimální tloušťka vrstvy 100 mm. Realizaci prováděla divize CEMEX Elegohouse – stavební středisko Pardubice. Na plochu 1062 m2 bylo použito 123 m3 speciální betonové směsi GRANISOL, která byla ukládána pomocí autodomíchávače s pásovým dopravníkem.


Piaristická kolej Litomyšl

Přístavba koleje je částečně zapuštěnou dvoupodlažní stavbou s malým pavilonem v podkroví. V přízemí vznikne multifunkční místnost, která bude sloužit jako obřadní síň i aula fakulty restaurování. V patře bude například pobočka univerzitní knihovny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vodní dílo Šance - převedení extremních povodní

Dodávka betonů pro realizaci technických opatření na vodním díle Šance, které má zajištit bezpečné převedení extrémních povodní. Technická opatření spočívají zejména ve vybudování nového bočního přelivu na pravém břehu a nového skluzu se zvýšenou kapacitou, úpravy koruny hráze, komunikace na hrázi, vybudování nového provozního střediska, sanace sesuvu Řečice a zřízení přísypu na vzdušní straně hráze. Použité betony - převážně C 30/37 XF3 cca 13 000m3.

  

 


Válcovaný beton - areálové a příjezdové komunikace HORNBACH

Realizace kompozitní vozovky z válcovaného betonu a jedné vrchní vrstvy asfaltu v areálu obchodního centra Hornbach. Speciální betonová směs byla uložena asfaltovým finišerem a následně zhutněna silničními válci. Finální obrusná vrstva je tvořena asfaltem, který společně se silnou podkladní vrstvou z válcovaného betonu tvoří odolnou a velmi trvanlivou vozovku.

Základní informace o stavbě:

Položená plocha:13.000 m2 
Použité betony:RCC 25/30, S1
Tloušťka konstrukce
RCC vozovky:
22 cm RCC/4 cm ACO 11
Objem betonu:2860 m3
Doba výstavby:2 měsíce 

Příjezdová cesta v Prachovicích

Rekonstrukce stávající cesty v obci Prachovice technologií válcovaného betonu. Stávající asfaltová vozovka se nacházela ve velmi špatném stavu (velká četnost výtluků a síťových trhlin) a proto byla nezbytná její oprava. Technologie, která se zde byla zvolena, umožnila rychlé uvedení do provozu a cenovou úsporu v porovnání s tradičním materiálem na stavbu vozovek. Proces výstavby zahrnoval odfrézování původního asfaltového souvrství a pokládku nestmelené vrstvy. Samotná pokládka válcovaného betonu trvala 1,5 dne na přibližně půl kilometrovém úseku. Již druhy den po pokládce bylo možné vozovku zatížit.  

Základní informace o stavbě:

Položená plocha:1.920 m2 
Použité betony:RCC 25/30, S1
Tloušťka konstrukce
RCC vozovky:
14 cm RCC
Objem betonu:270 m3
Doba výstavby:7 dnů

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved