Bezpečnost a ochrana zdraví

Pravidla provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality, BOZP, PO a ochrany ŽP ve společnosti skupiny CEMEX

SAFETY ANNEX

Níže uvedená pravidla provádění prací a poskytování služeb platí od 1. 5. 2018 a tvoří nedílnou součást smlouvy / objednávky, k níž jsou přiloženy.

1. Tato pravidla provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“) (dále jen „pravidla práce“) se vztahují na všechny práce, díla, činnosti a služby prováděné pro některou z dále uvedených společností skupiny CEMEX - ., CEMEX Czech Republic, s.r.o., CEMEX Sand, k.s., CEMEX Logistics, s.r.o., EcoWasteEnergy, s.r.o., CEMEX Malešice s.r.o. a CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o. (dále jen „objednatel“) na jeho pracovištích a v jeho provozovnách, prostorách nebo areálech. Smluvní vztah mezi objednatelem a subjektem provádějícím práce/ poskytujícím služby (dále jen „zhotovitel“), na kterého se tato pravidla práce vztahují a které jsou její nedělitelnou součástí, vzniká na základě vystavení písemné objednávky objednatelem a jejího potvrzení zhotovitelem nebo uzavřením písemné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem na provedení prací, zhotovení díla nebo poskytování služeb (dále jen „práce“).

Tato pravidla se vztahují jak na zhotovitele, tak i na jeho případné subdodavatele, kteří se budou podílet na provádění prací v areálu objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito pravidly práce a také prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance i osoby podílející se na provádění prací v areálu objednatele na základě pokynu zhotovitele (zejména jeho dodavatele/subdodavatele).

2. Zhotovitel se zavazuje provést objednané práce odborně, bezpečně, v požadované kvalitě a způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s příslušnými platnými a všeobecně závaznými právními předpisy ČR. Dále se zhotovitel zavazuje provést práce v souladu s platnými interními přepisy a pokyny objednatele v oblasti kvality, BOZP, PO, ŽP, se kterými byl objednatel řádně seznámen a písemně potvrdil toto seznámení. Před zahájení prací objednatel předá zhotoviteli pracoviště písemnou formou („záznam o předání pracoviště“). Převzetím pracoviště zhotovitel plně přebírá odpovědnost za vhodnost a bezpečnost prováděných prací a činností, pracovních metod a technologických postupů a za plnění povinností v oblasti kvality, BOZP, PO a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele předložit doklady o kvalifikační, odborné, způsobilosti a kvalifikační, odborné, zdravotní způsobilosti pracovníků vykonávající práci na předaném pracovišti. Zhotovitel dále po celou dobu výkonu prací:

a) zodpovídá za výkon, bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na převzatém pracovišti a za udržování pracoviště v náležitém stavu tak, aby těmto osobám na pracovišti nehrozilo nebezpečí poškození zdraví, pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných škod.

b) bude provádět všechna opatření na ochranu BOZP nebo na omezení či vyloučení nebezpečí, vyplývajících z příslušných rizik BOZP, která vznikají, nebo by mohla vzniknout při výkonu prací a bude vyžadovat a kontrolovat tato opatření. Zejména zajistí, výkon všech prací dle příslušných právních předpisů BOZP, PO a ochrany ŽP, včetně dodržování pokynů vydaných objednatelem. V případě, že zhotovitel usoudí, že kvůli pokynům objednatele nemůže včas nebo řádně plnit svůj závazek ze smlouvy, je povinen konzultovat neprodleně danou situaci s pověřenou osobou objednatele.

c) zodpovídá za majetkovou, požární a bezpečnostní ochranu pracoviště v rozsahu odpovídajícím práci zhotovitele a zabezpečí na vlastní náklady všechna opatření vyplývající pro něj z požadavků platných právních předpisů ČR a další preventivní nebo následná opatření v dohodnutém rozsahu

d) učiní veškerá potřebná opatření k zabránění přístupu nepovolaným osobám na převzatém pracovišti.

e) provede taková opatření, aby znečištění nebo poškození životního prostředí vzniklé následkem prací prováděných zhotovitelem nepřesáhlo maximální povolené limity určené platnými právními předpisy ČR nebo požadavky orgánů státní moci, státní správy a samosprávy ČR.

f) na převzatém pracovišti a v jeho okolí bude zachovávat pořádek a čistotu a na svoje náklady bude z pracoviště a přilehlých ploch odklízet a odvážet způsobem daným platnými právními předpisy ČR všechen odpad, který vznikl prováděním prací zhotovitelem a předávat ho osobě oprávněné dle platné legislativy ČR, nebo po dohodě s objednatelem na místa tomu určená.

3. Zhotovitel a objednatel jsou povinni se vzájemně a bezodkladně písemně informovat o zjištěných rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. Zhotovitel je povinen určit koordinátora prací vždy, když práce pro objednatele vykonává pracovní skupina větší než 9 pracovníků zhotovitele; povinností koordinátora je provádět opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na pracovišti a postupy k jejich zajištění a dále zajišťovat plnění požadavků objednatele v oblasti BOZP.

4. Zhotovitel je povinen používat při výkonu prací, nebo při pohybu v provozovnách, prostorech a areálech objednatele příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), které zajišťuje na svůj náklad. Každý pracovník zhotovitele musí být vždy vybaven ve stanovených prostorech ochrannou helmou, ochrannými brýlemi, kotníčkovou pracovní obuví s pevnou špičkou (typ S3), pracovními rukavicemi (v závislosti na druhu vykonávané práce), reflexní vestou, pracovním oděvem (dlouhé kalhoty) a pro provádění činností jako je řezání a broušení elektrickým ručním nářadím celoobličejovým štítem a dále pak stanovenými OOPP dle prováděné činnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude jeho pracovník přistižen bez stanovených OOPP, bude takový pracovník z pracoviště okamžitě vykázán. Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu či další sankce v bodu „Přehled opatření při porušení BOZP“.

5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby pověření zástupci objednatele prováděli kontrolu dodržování pravidel provádění prací při výkonu prací zhotovitelem na pracovištích objednatele nebo místech objednatele, kde se zaměstnanci zhotovitele obvykle zdržují, nebo pohybují. Zhotovitel souhlasí s tím, aby byla provedena kontrola, zda nejsou zaměstnanci zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Kontrolou objednatele není dotčena odpovědnost zhotovitele dodržovat požadavky platných právních předpisů ČR vztahujících se na kvalitu prací, BOZP, PO, ŽP a provádět samostatně vlastní účinnou kontrolu v této oblasti. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců objednatele, zhotovitele nebo jiných osob a bezodkladně informovat objednatele o vzniku poranění, pracovních úrazů, nehod, skoronehod nebo jiných mimořádných událostí, které se staly na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vyšetřování poranění, pracovních úrazů, nehod, skoronehod nebo jiných mimořádných událostí, které se staly v průběhu provádění prací.

7. Zhotovitel se zavazuje používat pro provádění prací stroje, zařízení a další vybavení v odpovídajícím technickém stavu a splňující legislativní požadavky na tyto stroje, zařízení a vybavení. 8. Pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, včetně předpisů či pravidel uvedených v této příloze, pak je objednatel oprávněn:

a) pozastavit, zcela nebo zčásti, realizaci smlouvy se zhotovitelem v případě závažných nebo opakovaných porušení až do doby, než se strany dohodnou na plánu zlepšení BOZP na straně zhotovitele a než zhotovitel tento plán uskuteční,

b) ukončit okamžitě smlouvu se zhotovitelem (bez ohledu na případně sjednanou výpovědní dobu), pokud jsou tato porušení závažná nebo opakovaná a zhotovitel neprovedl plán uvedený v bodě a) do 14 dnů poté, co objednatel pozastavil realizaci smlouvy, nebo poté, co objednatel vyzval zhotovitele k uskutečnění tohoto plánu, jestliže plnění smlouvy nebylo pozastaveno, přestože to okolnosti dovolovaly,

c) okamžitě vykázat pracovníka závažně nebo opakovaně porušujícího předpisy BOZP ze závodu, bezodkladně o tom informovat zhotovitele a požadovat jeho trvalé nahrazení jiným pracovníkem,

d) uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokuty uvedené v níže přiloženém Přehledu opatření při porušení BOZP. Objednatel je oprávněn tyto smluvní pokuty odečíst od odměny zhotovitele vyplývající ze smlouvy. e) požadovat po zhotoviteli zaplacení odškodnění za škody způsobené porušením předpisů BOZP, pokud tyto škody překročí výši uhrazené smluvní pokuty.

Přehled opatření při porušení BOZP
Vztahuje se na porušení, kterého se dopustí pracovníci zhotovitele

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved