Bezpečnost a ochrana zdraví

Podmínky provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality, BOZP, PO a ochrany ŽP ve společnosti skupiny CEMEX.

Níže uvedené podmínky provádění prací a poskytování služeb platí od 1. 9. 2016 a tvoří nedílnou součást smlouvy / objednávky, k níž jsou přiloženy.

1. Tyto podmínky provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“)  a ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“) (dále jen „podmínky provádění prací a poskytování služeb “) se vztahují na všechny práce, díla, činnosti a služby prováděné pro některou z dále uvedených společností skupiny CEMEX - CEMEX Cement, k.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., CEMEX Sand, k.s., CEMEX Logistics, s.r.o., EcoWasteEnergy, s.r.o.,  CEMEX Malešice s.r.o. a CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o.  (dále jen „objednatel“) na jeho pracovištích a v jeho provozovnách, prostorách nebo areálech. Smluvní vztah mezi objednatelem a subjektem provádějícím práce/ poskytujícím služby (dále jen „zhotovitel“), na kterého se tyto podmínky provádění prací a poskytování služeb vztahují a které jsou její nedělitelnou součástí, vzniká na základě vystavení písemné objednávky objednatelem a jejího potvrzení zhotovitelem nebo uzavřením písemné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem na provedení prací, zhotovení díla nebo poskytování služeb (dále jen „práce“). Za zhotovitele se pro bližší vysvětlení těchto podmínek provádění prací a poskytování služeb považuje společnost zhotovitele, členové jeho orgánů a zaměstnanci zhotovitele nebo podnikající fyzická osoba, působící jako zhotovitel a její zaměstnanci. Za zhotovitele se dále považuje poddodavatel zhotovitele - tzn. orgány, zaměstnanci poddodavatele zhotovitele nebo podnikající fyzické osoby působící jako poddodavatel zhotovitele, který byl buď smluvně nebo prostřednictvím objednávky vystavené zhotovitelem určen k provádění prací na pracovištích objednatele.
Za jiné osoby se považují například pracovníci orgánů státní moci, státní správy a samosprávy vstupující na pracoviště na základě požadavků platných právních předpisů ČR, návštěvy nebo jiné osoby, které zde vstupují se souhlasem objednatele nebo zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje provést objednané práce odborně, bezpečně, v požadované kvalitě a způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s příslušnými platnými a všeobecně závaznými právními předpisy ČR. Dále se zhotovitel zavazuje provést práce v souladu s platnými interními přepisy a pokyny objednatele v oblasti kvality, BOZP, PO, ŽP, se kterými byl řádně objednatelem  seznámen a písemně potvrdil toto seznámení. Zhotovitel je povinen uzavřít před započetím prací s objednatelem dohodu o vzájemných vztazích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti/staveništi formou záznamu o předání/zpětném převzetí pracoviště (dále jen „záznam o předání/zpětném převzetí pracoviště“).       

Po vyplnění záznamu o předání/zpětném převzetí pracoviště k provedení konkrétní práce, zhotovitel přebírá odpovědnost za prováděné práce a jemu předané pracoviště v rozsahu svojí činnosti. Zejména odpovídá za to, že po dobu výkonu prací zhotovitelem budou důsledně dodržovány platné a všeobecně závazné právní předpisy ČR vztahující se na kvalitu, BOZP, PO a ochranu ŽP, dále požadavky smlouvy a tyto podmínky pro provádění prací a poskytování služeb.             

Zhotovitel se zavazuje, že se před započetím prací seznámí s příslušnými technickými, bezpečnostními, kvalitativními, environmentálními a jinými podmínkami, které jsou nutné pro řádné provedení prací a činností prováděných na pracovišti objednatele a zabezpečí pro výkon těchto prací také své potřebné a odpovídající technické kapacity a osoby s kvalifikačními a jinými předpoklady, odbornými znalostmi a zdravotní způsobilostí. Dále se zhotovitel zavazuje, že na požádání objednatele výše zmíněné požadavky doloží příslušnými doklady. S osobními údaji obsaženými v předložených dokladech bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.       

Zhotovitel na jím převzatém pracovišti plně zodpovídá za vhodnost a bezpečnost prováděných prací a činností, pracovních metod a technologických postupů.

Zhotovitel dále po celou dobu výkonu prací:    

a) zodpovídá za výkon, bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na převzatém pracovišti a za udržování pracoviště v náležitém stavu tak, aby těmto osobám na pracovišti nehrozilo nebezpečí poškození zdraví, pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných škod.    

b) bude provádět všechna opatření na ochranu BOZP nebo na omezení či vyloučení nebezpečí, vyplývajících z příslušných rizik BOZP, která vznikají, nebo by mohla vzniknout při výkonu prací a bude vyžadovat a kontrolovat tato opatření. Zejména zajistí, aby všechny osoby provádějící na pracovišti objednatele jakoukoliv činnost z příkazu zhotovitele nebo na jeho písemný pokyn byly řádně zaškolené a instruované, a aby tyto osoby plnily všechny podmínky vztahující se na kvalitu práce, BOZP, PO a ochranu ŽP dle příslušných právních předpisů, smlouvy a těchto podmínek pro provádění prací a poskytování služeb včetně dodržování pokynů vydaných objednatelem. V případě, že zhotovitel usoudí, že kvůli pokynům objednatele nemůže včas nebo řádně plnit svůj závazek ze smlouvy, je povinen konzultovat neprodleně danou situaci s bezpečnostním technikem objednatele, nebo jím určenou osobou a učinit o tom záznam do stavebního nebo montážního deníku.

c) zodpovídá za majetkovou, požární a bezpečnostní ochranu pracoviště v rozsahu odpovídajícím práci zhotovitele a zabezpečí na vlastní náklady všechna opatření vyplývající pro něj z požadavků platných právních předpisů ČR a další preventivní nebo následná opatření v dohodnutém rozsahu.

d) učiní veškerá potřebná opatření k zabránění přístupu nepovolaným osobám na pracoviště (pokud k tomu bude důvod - viz záznam o předání/zpětném převzetí pracoviště) a provede všechna přiměřená preventivní opatření na ochranu osob, které se nacházejí nebo budou nacházet na převzatém pracovišti.

e) provede taková opatření, aby znečištění nebo poškození životního prostředí vzniklé následkem prací prováděných zhotovitelem nepřesáhlo maximální povolené limity učené platnými právními předpisy ČR nebo požadavky orgánů státní moci, státní správy a samosprávy ČR.   

f) na převzatém pracovišti a v jeho okolí bude zachovávat pořádek a čistotu a na svoje náklady bude z pracoviště a přilehlých ploch odklízet a odvážet způsobem daným platnými právními předpisy ČR všechen odpad, který vznikl prováděním prací zhotovitelem a předávat ho osobě oprávněné dle platné legislativy CR,  nebo po dohodě s objednatelem na místa tomu určená.

3. Zhotovitel a objednatel jsou povinni se vzájemně a bezodkladně písemně informovat o zjištěných rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je zodpovědný za jím prováděné práce. Na základě písemného záznamu o předání/zpětném převzetí pracoviště bude pověřen zaměstnanec zhotovitele nebo objednatele koordinací, prováděním opatření k ochraně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel je povinen určit koordinátora prací vždy, když práce pro objednatele vykonává pracovní skupina větší než 15 pracovníků zhotovitele; povinností koordinátora je provádět opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na pracovišti a postupy k jejich zajištění.

4. Zhotovitel a objednatel zabezpečí účinnou spolupráci svých zaměstnanců nebo jiných osob na pracovišti tak, aby byly vytvořeny podmínky pro koordinaci a plnění všech podmínek provádění prácí a poskytování služeb.

5. Zhotovitel musí být při výkonu prací a po celou dobu své přítomnosti v provozovnách, prostorách nebo areálech objednatele zřetelně označen na pracovním oděvu tak, aby jej bylo možné rozlišit od objednatele a jeho zaměstnanců, jiných zhotovitelů nebo jiných osob. Zhotovitel nebo jiný subjekt si nesmí v žádném případě vypůjčovat nebo nosit stejný ochranný pracovní oděv jako zaměstnanci objednatele. Zhotovitel je povinen používat při výkonu prací, nebo při pohybu v provozovnách, prostorech a areálech objednatele příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), které zajišťuje na svůj náklad. Každý pracovník zhotovitele musí být vždy vybaven minimálně ochrannou helmou, ochrannými brýlemi, kotníčkovou pracovní obuví s pevnou špičkou (minimálně typ S3), pracovními rukavicemi (odpovídajícími druhu vykonávané práce), reflexní vestou, pracovním oděvem (dlouhé kalhoty) a celoobličejovým štítem pro provádění činností jako je řezání a broušení elektrickým ručním nářadím a dále pak stanovenými OOPP dle prováděné činnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude jeho pracovník přistižen bez stanovených OOPP, bude takový pracovník z pracoviště okamžitě vykázán. Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu či další sankce v bodu 9.

6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby pověření zástupci objednatele prováděli kontrolu dodržování ustanovení těchto podmínek provádění prací a poskytování služeb při výkonu prací zhotovitelem na pracovištích objednatele, nebo na jiných místech objednatele, kde se zaměstnanci zhotovitele nebo jím pověřených osob obvykle zdržují, nebo pohybují a zúčastnili se vyšetřování pracovních úrazů, nehod a skoronehod, které vznikly při plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby byla provedena kontrola, zda nejsou zaměstnanci zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.. Kontrolou objednatele není dotčena odpovědnost zhotovitele dodržovat požadavky platných právních předpisů ČR vztahujících se na kvalitu prací, BOZP,PO, ŽP a provádět samostatně vlastní účinnou kontrolu v této oblasti.

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců objednatele, zhotovitele nebo jiných osob a bezodkladně informovat objednatele o vzniku poranění, pracovních úrazů, nehod, skoronehod nebo jiných mimořádných událostí, které se staly na pracovištích objednatele. Způsob hlášení  je  uveden v  záznamu o předání/zpětném převzetí pracoviště. Při úrazu zaměstnance zhotovitele na pracovišti objednatele, je tento zaměstnanec povinen (pokud mu to zdravotní stav dovolí) ohlásit úraz ihned vedoucímu závodu/ provozovny, kde k úrazu došlo, a podílet se na objasnění příčin a okolností vzniku úrazu, a to za účasti svědků, odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bez zbytečného odkladu je informován zaměstnavatel-zhotovitel. Jestliže to z povahy úrazu vyplývá, zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím zaměstnavatel-zhotovitel. Jestliže se zhotovitel o pracovním úrazu svého zaměstnance dozví dříve, než je nahlášen vedoucímu závodu/provozovny objednatele, je povinen informovat ho o všech okolnostech úrazu bez zbytečného odkladu a podílet se na objasnění příčin.

8. Zhotovitel nesmí na pracovištích objednatele používat stroje a zařízení, vyjma zařízení, vybavení a dalších souvisejících zařízení nezbytných k řádnému a včasnému splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, bez předcházející dohody s objednatelem. O této dohodě bude proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku, pokud tento deník není veden, provede se zápis v  záznamu o předání/zpětném převzetí pracoviště.  Nevyplývá-li použití strojů, vybavení a zařízení nutných k plnění závazků přímo ze smlouvy,  je zhotovitel povinen objednatele o jejich použití předem informovat.

9. Pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, včetně předpisů či pravidel uvedených v této příloze, pak je objednatel oprávněn:

a)    pozastavit, zcela nebo zčásti, realizaci smlouvy  se zhotovitelem v případě závažných nebo opakovaných porušení až do doby, než se strany dohodnou na plánu zlepšení BOZP na straně zhotovitele a než zhotovitel tento plán uskuteční,

b)    ukončit okamžitě smlouvu se zhotovitelem (bez ohledu na případně sjednanou výpovědní dobu), pokud jsou tato porušení závažná nebo opakovaná a zhotovitel neprovedl plán uvedený v bodě a) do 14 dnů po té, co objednatel pozastavil realizaci smlouvy, nebo po té, co objednatel vyzval zhotovitele k uskutečnění tohoto plánu, jestliže plnění smlouvy nebylo pozastaveno, přestože to okolnosti dovolovaly,

c)    okamžitě vykázat pracovníka závažně nebo opakovaně porušujícího předpisy BOZP ze závodu, bezodkladně o tom informovat zhotovitele a požadovat jeho trvalé nahrazení jiným pracovníkem,

d)    uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokuty uvedené v níže přiloženém Přehledu opatření při porušení BOZP. Objednatel je oprávněn tyto smluvní pokuty odečíst od odměny zhotovitele vyplývající ze smlouvy.

e)     požadovat po zhotoviteli zaplacení odškodnění za škody způsobené porušením předpisů BOZP, pokud tyto škody překročí výši uhrazené smluvní pokuty.   

 

Přehled opatření při porušení BOZP
Vztahuje se na porušení, kterého se dopustí pracovníci zhotovitele

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved