Média

Štěrkovna Náklo je útočištěm pro ohrožené druhy zvířat a rostlin

Přírodovědný průzkum štěrkovny Náklo odhalil výskyt ohrožených živočichů

PRAHA, 31. KVĚTNA 2016 – Společnost CEMEX iniciovala přírodovědný průzkum v místě a okolí štěrkovny v Nákle v Olomouckém kraji. Odborníci z České společnosti ornitologické (ČSO) sledovali vliv dobývacího prostoru a rekultivovaného území na flóru a faunu štěrkovny. Zjistili, že těžba štěrkopísku na pískovně Náklo vytváří druhově bohatý „ostrov“ a oázu života pro zajímavé druhy organizmů. Na vytěžených částech nacházejí útočiště konkurenčně slabé druhy organizmů, které by jinak z přírody vymizely. ČSO proto vytvořila akční plán, aby CEMEX biologickou rozmanitost druhů na štěrkovně Náklo ještě víc podpořil.

Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek popisuje význam projektu: „Cílem práce bylo zmapovat biodiverzitu organizmů na pískovně Náklo a navrhnout taková opatření, která zvýší její biologickou hodnotu. Na poměrně malé ploše se podařilo najít unikátní stanoviště, která vznikají právě těžbou. Jsou to na živiny chudé a obnažené substráty, které vznikají po vytěžení písku ukládáním velice jemného materiálu, který zbude po vyprání písku. Těžba písku tak částečně supluje přirozenou činnost řek, kdy se řeka volně rozlévá do krajiny a tvoří tzv. meandry se štěrkopísčitými sedimenty. Voda vytváří zátoky, slepá ramena a tůně, což jsou fenomény, které v dnešních, člověkem uměle narovnaných a vybetonovaných tocích, najdeme jen stěží.“

Odborníci na životní prostředí zahrnuli pro lepší ilustraci do výzkumu také nedaleký lesík a pole, kde zjistili jen běžné druhy organizmů. Naopak území štěrkovny hostilo ohrožená a druhově mnohem bohatší složení brouků, motýlů, plazů, obojživelníků i rostlin. Z celkem 329 nalezených druhů organizmů patří mezi nejvýznamnější zjištění výskyt kriticky ohrožené přesličky různobarvé, kterou lze nalézt pouze na 14 lokalitách v České republice. Hodnotné bylo zjištění výskytu ohroženého svižníka písčinného, který přežívá jen na pískovnách nebo majky obecné, jejíž larvy parazitují na blanokřídlém hmyzu. Tyto organizmy ve volné krajině prakticky nepotkáme, a proto byly vybrány jako tak zvané „deštníkové druhy“. Když budou tyto druhy správným způsobem „chráněny“, je možné ochránit další méně nápadné, ale stejně ohrožené organizmy v daném území.

Se znalostmi biologických požadavků těchto druhů navrhli odborníci na životní prostředí jednoduchá opatření umožňující posílení populací nejen zmíněných deštníkových druhů, ale mnoha dalších organizmů v daném území. „Podle doporučení ČSO vytvoříme soustavu jezírek, která jsou nezbytná pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. Aby nedocházelo k zarůstání a zastínění unikátních stanovišť, budeme pravidelně technikou narušovat plochy s písčitým podkladem a zároveň budeme kosit hustou vegetaci a prořezávat náletové dřeviny. Pískovna Náklo tak paradoxně, díky těžební činnosti a aktivním zásahům, může sloužit jako druhově bohatý „ostrov“ obklopený monokulturní krajinou,“ vysvětluje další kroky Luboš Merunka, ředitel Divize kameniva CEMEX.

Fotogalerie


### 

O CEMEXu
CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX zaměstnává cca tisíc zaměstnanců v České republice a 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Cementárna, cementová mlýnice, lomy a štěrkovny v ČR mají certifikaci ISO – 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007.
CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice.
Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.comKontakt pro média:
Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com   


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved