Produkty a služby

Betonáž při nízkých a záporných teplotách

Zde uvádíme přehled opatření, která jsou prováděna na betonárnách při výrobě betonových směsí při nízkých a záporných teplotách (teploty prostředí pod + 5 °C) a i opatření, která je současně nutno provést ze strany zákazníka.

CEMEX Czech Republic, s.r.o. vyrábí a dodává betony v souladu s platnými předpisy ČR (ČSN EN 206-1 změna Z3, STO). V souladu s požadavky platné normy ČSN EN 206-1 změna Z3 kapitola 5.2.8. nesmí být teplota čerstvého betonu v době jeho dodávání menší než +5 °C. Pokud se požaduje jiná minimální teplota betonu nebo se požaduje maximální teplota, pak musí být uvedena s dovolenými odchylkami. Jakýkoliv požadavek na umělé ochlazování nebo oteplování betonu před jeho dodáním musí být odsouhlasen předem mezi výrobcem a odběratelem.

Obecná úskalí betonáže za nízkých teplot

 • zpomalení, případně úplné zastavení hydratace cementu, s tím související pomalejší tuhnutí a tvrdnutí betonu (= delší doba pro odbednění konstrukce!)
 • při úplném zamrznutí betonu v počáteční fázi tvrdnutí hrozí trvalé poškození struktury betonu

Všeobecná opatření na betonárně automaticky realizovaná
ze strany CEMEX s.r.o.

 • ohřev záměsové vody
 • ohřev kameniva
 • použití zimní přísady (snižuje dávku záměsové vody, nemá retardační účinek)

Opatření na přání zákazníka (příplatek dle ceníku):

 • dle typu konstrukce (a tam kde není výslovně zakázáno) použít do betonové směsi cement třídy 42,5 R.
 • použití urychlující přísady do – 5 nebo – 10 °C. Pozor, přísada urychluje tvrdnutí betonu, nemůže však při nedostatečném ošetřování betonu zabránit jeho zmrznutí!

Povinnosti odběratele, které jsou uvedeny v ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí – kapitola 8 a Příloha F:

 • S přihlédnutím k dané konstrukci zvolit správně třídu betonu, konzistenci, v případě pochybností zvolit raději vyšší pevnostní třídu, nebo se poradit se zástupcem fy CEMEX s.r.o.
 • V žádném případě nepřidávat do směsi vodu (více vody = větší riziko promrznutí)
 • Dodržet dobu zpracovatelnosti betonu
 • V době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0 °C
 • V bednění nebo na pracovní spáře nesmí být led, sníh a stojatá voda
 • Po uložení betonu do konstrukce je nutné jej chránit vhodnými opatřeními tak, že teplota povrchu betonu neklesne pod + 5 °C dokud beton nedosáhne pevnosti, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle > 5 MPa, záleží na třídě betonu,- orientačně po dobu min. 3 dnů)
 • Při odběru betonu na sklápěcí auto je přepravce povinen beton na korbě ihned zaplachtovat a překrýt tepelnou izolací (rohožemi, geotextiliemi apod.)

Způsoby ochrany betonu před mrazem

Pasivní – po uložení beton odizolovat od okolního prostředí rohožemi, geotextiliemi,polystyrénovými deskami apod.

Aktivní – přímý ohřev konstrukce horkým vzduchem, parou, popřípadě použít elektroohřev

Při nízkých a záporných teplotách je zakázáno ošetřovat čerstvý beton vodou.

Ukládání betonu

Při teplotách vzduchu pod –10°C nedoporučujeme provádět ukládání betonových směsí. Čerpání betonových směsí je možno do –5°C. Při teplotách od –5°C do –10°C je třeba stanovit takový postup čerpání, aby se mohly vyloučit delší prodlevy v práci čerpadla, při kterých by mohlo dojít k vážným poškozením stroje.

Zvolení optimálního opatření při dodávkách betonových směsí při nízkých teplotách, zejména použití uvedených přísad do betonu s Vámi budeme rádi konzultovat.

Dokumenty ke stažení

Technologické pokyny

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved