Udržitelný rozvoj

Životní prostředí a biodiverzita

CEMEX hraje klíčovou roli při vytváření a obnově zastavěných oblastí. Jsme jedním z největších výrobců stavebních hmot a naše výrobky, včetně kameniva, cementu a betonu jsou součástí struktury udržitelného rozvoje. Jsme si však vědomi, že naše podnikání má dopad jak na obyvatele, tak na životní prostředí. Proto je pro nás klíčovou výzvou, abychom tyto dopady vyvážili potřebou vybudovat udržitelnější budoucnost. Naší vizí je úspěšná a udržitelná společnost, která má pozitivní přínosy  pro lidi i životní prostředí.

Biologická rozmanitost (biodiverzita) označuje živé a podpůrné přírodní systémy. Je důležitá, protože je pilířem výhod, které nám přírodní prostředí poskytuje, přispívá k našemu hospodářství a obohacuje naše životy.  Změna klimatu přináší přírodě nové výzvy a hrozby. Zachování biologické rozmanitosti bude hrát klíčovou roli v naší schopnosti se těmto změnám přizpůsobit. Kvalitní obnova štěrkoven představuje efektivní způsob, jak vytvořit oblasti pro volně žijící živočichy a jejich přirozené prostředí.

CEMEX si uvědomuje vlastní hodnotu přírody a význam zachování biologické rozmanitosti, ekosystémů a ekosystémových služeb pro umožnění trvale udržitelného rozvoje společnosti. CEMEX se zavázal, že bude zodpovědným správcem svých pozemků a bude pracovat udržitelným způsobem. CEMEX se bude snažit minimalizovat či zmírnit své dopady na biologickou rozmanitost, přičemž se ve svých provozovnách snaží dosáhnout nulové čisté ztráty biodiverzity.

CEMEX bude pracovat na tom, aby:

  • Hodnotil, předcházel a snižoval na reálné minimum dopady svých činností na biologickou rozmanitost a hledal příležitosti pro iniciativy zvyšování biologické rozmanitosti.
  • Sladil obchodní model společnosti CEMEX s iniciativami a politikou biologické rozmanitosti tak, aby odhalování, hodnocení a řízení hodnot biodiverzity bylo zakomponováno do rozhodovacích procesů a systémů řízení v celém životním cyklu provozoven.
  • Zajistil adekvátní zdroje pro instruování, školení a dohled pro řádné řízení zachování biologické rozmanitosti.
  • Přispíval k vývoji znalostí a propagaci nejlepších postupů v oblasti zachování biodiverzity.
  • Zapojil biodiverzitu jako klíčovou složku do interní i externí komunikace na podporu vyššího povědomí a pochopení mezi zájmovými stranami.
  • Sledoval, přehodnocoval a otevřeně vykazoval výkon společnosti CEMEX v oblasti biologické rozmanitosti oproti měřitelným cílům a nejlepším průmyslovým postupům na podporu průběžného zlepšování.
Building the Future
Copyright © 2017 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved