Produkty a služby

Zkoušení zatvrdlého betonu

Vzorky zatvrdlého betonu prochází řadou testů, které ověřují deklarované vlastnosti. Podle typu betonu jsou prováděny
následující zkoušky:


Stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku

    Zkouška je prováděna na tělesech o rozměru 150x150x150 mm na zkušebních lisech, které jsou pravidelně kalibrovány metrologickým institutem. Zkouška v tlaku je standardně prováděna po 28 dnech ode dne zhotovení betonu. Pro zjištění nárůstu pevnosti lze zkoušku dle požadavku zákazníka provádět při různém stáří zkušebních těles. Umožňuje určit dobu potřebnou např. k odbednění, zatížení, předpínání konstrukcí, apod..

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

    Slouží pro ověření odolnosti betonu proti namáhání v ohybu (zejména betony do podlahových konstrukcí, jemnozrnné betony, silniční betony apod). Zkouška je prováděna měřením zatížení potřebného pro zlomení zkušebního tělesa trámcového tvaru podepřeného na obou koncích.

Stanovení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu

Zkoušení vodotěsnosti betonu

    Slouží pro stanovení odolnosti betonu vůči působení tlakové vody. Je prováděna na zkušebních tělesech, která jsou na speciálním zařízení vystavena definovanému tlaku vody po předepsanou dobu. Po této době jsou tělesa rozlomena a na jejich lomu je zjištěna maximální hloubka průsaku vody do betonu.

Zkoušení odolnosti betonu proti mrazu
a chemickým rozmrazovacím látkám

    Slouží k zjištění trvanlivosti betonů především vůči chemickému ošetření v zimním období (zejména betony do komunikací, odstavných ploch, parkovišť apod.) Zkouška je prováděna uložením zkušebních těles do solného roztoku (simulace zimních posypových solí) ve speciálním zmrazovacím zařízení, ve kterém jsou tato vystavována definovanému počtu zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Pro vyhodnocení odolnosti je po proběhnutí předepsaného počtu těchto cyklů (100 nebo 150 dle druhu a účelu použití betonu) zjištěn hmotnostní úbytek zkušebního tělesa.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved